اساسنامه ی انجمن علمی حقوقی دادنامه به این شرح است:

 

1.انجمن علمی حقوقی دادنامه تشکیل می شود بر مبنای:

الف)اصل ارزش علم و دانش

ب)اصل آزادی بیان

ج)احترام به حقوق، مقدسات و اعتقادات یکدیگر

2.انجمن از مداخله در امور سیاسی پرهیز می کند و به هیچ عنوان موضع گیری،له یا علیه شخص یا گروهی نمی کند.اعضا موظف به رعایت این اصل هستند و نباید در قالب انجمن یا در جلسات یا با استفاده ار نام انجمن به موضع گیری بپردازند.

3.انجمن توسط هیئت موسس تشکیل شده است و کلیه ی امور اساسی و ماهوی آن،اعم از :انحلال،تصویب و تغییر اساسنامه،تدوین سند چشم انداز و ...به عهدی هیئت است.هیئت موسس عبارتند از :خانم اژئر،خانم انصاری،خانم پایدار،آقای دهقانی،آقای مسجدی آرانی و خانم مشرف جوادی

4.اداره ی انجمن به عهده ی شورای مرکزی است.اداره شامل تمام امور است؛به جز اموری که به عهده ی هیئت موسس است.تصمیم گیری در شورا بارای اکثریت است.

5.شورای مرکزی با انتخابات و به مدت یک سال انتخاب می شود.رای گیری به صورت مخفی است و کلیه ی اعضای انجمن می توانند برای احراز این سمت نامزد شوند.انتخابات،ابتدای هر سال تحصیلی در مهرماه برگزار می شود.

تبصره:در سال اول،استثنائا،اعضای هیئت موسس همان اعضای شورای مرکزی هستند.

6.شورای مرکزی شامل 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشد.اعضای علی البدل حق رای ندارند.

تبصره: در سال اول،استثنائا،تمام اعضای شورای مرکزی-که همان هیئت موسس هستند-حق رای خواهند داشت.

7.شورای مرکزی هر هفته جلسه ای راجع به امور انجام شده و امور آینده خواهد داشت.زمان و مکان جلسات با توافق اعضا معین می گردد.

8.هیچ شرطی برای عضویت در انجمن وجود ندارد.

9.افراد باید برای عضویت در انجمن،مبلغی تحت عنوان حق عضویت بپردازند.تعیین میزان حق عضویت به عهده ی شورای مرکزی است.

.شورای مرکزی می تواند عضویت فردی را صرفا به دلایل زیر تعلیق یا کان لم یکن اعلام کند:

الف)مشکلات اخلاقی

ب)سوء استفاده ی سیاسی از عضویت در انجمن

ج)اختلال در عملکرد علمی گروه مثل کم کاری و ...

د)عدم پرداخت حق عضویت

11.ساختار تشکیلاتی انجمن به شرح ذیل است:

 

هیئت موسس

 ..................

شورای مرکزی

                  گروه زبان                           گروه حقوق                               گروه فقه و دروس حوزوی

              فرانسه ........ عربی             جزا...بین الملل...مدنی...اساسی...                         

 

12.یکی از اعضای شورای مرکزی به  عنوان حسابدار انتخاب خواهد شد.وظایف او به شرح زیر است:

الف)جمع آوری حق عضویت

ب)گزارش سالیانه به شورای مرکزی

ج)هزینه کرد بودجه با تصویب شورای مرکزی

13.یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیر انتخاب می گردد.وظایف وی به شرح ذیل است:

الف)تنظیم صورتجلسات

ب)اداره ی جلسات

14.یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان روابط عمومی انتخاب می گردد.وی مسئول ارتباطات انجمن است.

15. یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان مسئول آموزش انتخاب می گردد.وظایف وی به شرح زیر است:

الف)طراحی و برنامه ریزی کلاسهای آموزشی

ب)هماهنگی کلاسهای آموزشی

16.هر یک از زیرگروهها با عضویت 3 نفر به رسمیت می رسند.

17.هر زیر گروه می باید موضوع معینی را در زمان معین در دستور کار خود قرار دهد.لنتخاب موضوعات با توافق اعضای گروه است و ترجیحا

موضوعات متناسب با مطالب درسی در دستور کار باشد.

18.زیرگروهها باید هرهفته جلساتی را ترتیب دهند.این جلسات یا برای ارائه ی گزارش عملکرد توسط اعضا است و یا برای بررسی موضوع زیرگروه.

زمان و مکان جلسات بسته به نظر اعضا است.

19.اعضای زیر گروه با توافق یکدیگر،فردی را به عنوان مسئول به شورای مرکزی معرفی خواهند کرد.وظایف وی به شرح ذیل است:

الف)اداره ی جلسات

ب)گزارش ماهانه به شورای مرکزی

ج)رابط میان اعضای زیر گروه و شورای مرکزی

 

این اساسنامه در تاریخ 19/9/1387 به تصویب اکثریت هیئت موسس انجمن علمی حقوقی دادنامه رسید.

 

اصلاحیه ی شماره ی 1

موارد زیر به اساسنامه اضافه می گردد:

1.مسئول زیرگروه موظف به حضور و غیاب اعضاءدر انتهای جلسات هر زیرگروه است و در صورت غیبت هر عضو می بایست موجه یا غیر موجه بودن آن را معین کند.تشخیص توجیه با شخص مسئول زیرگروه است.

2.در صورتی که به تشخیص مسئول زیرگروه،عضوی 2 جلسه ی متوالی یا 3 جلسه ی متناوب به صورت غیر موجه غیبت نماید موضوع جهت بررسی

به شورا مرکزی ارجاع داده می شود.

3.شورای مرکزی در جلسه ای با حضور فرد و در صورت عدم حضور با غیبت وی به بررسی موضوع می پردازد و می تواند:

 

الف)فرد را از شرکت در جلسات آن زیرگروه در آن ترم محروم نماید.

ب)عضویت وی را به حلت تعلیق در آورد.بدین ترتیب وی حق شرکت در هیچ کدام از جلسات دادنامه را نخواهد داشت.

ج)وی را از انجمن اخراج نماید.

 

4.حضور مهمان با اطلاع مسئول زیرگروه در جلسات زیرگوه ها بلا مانع است.

 

اصلاحیه در تاریخ 27 مردادماه 1388 در جلسه ی هیئت موسس انجمن دادنامه تصویب شد.

 

اصلاحیه ی شماره ی 2

1.زیرگروه ها به دو نوع تقسیم می شود:

الف)زیرگروه های درسی

ب)زیر گروه های پژوهشی

2.افراد در بدو ورود به یک زیرگروه به زیرگروه درسی آن وارد می شوند مگر اینکه خود اعلام کنند که در آن عضو نیستند یا به طور همزمان عضو زیرگروه پژوهشی آن رشته هم هستند.

3.زیرگروه های درسی مطابق آن رشته در آن درس خاص پیش می روند که این سیر با نظر اعضا ی زیرگروه تعیین می شود.

4.زیرگروه های پژوهشی موضوع یا موضوعاتی را با توجه به مطالب مطالعه شده در ترم های پیش در آن درس به اعضا ارائه می کنند.

5.اعضای زیرگروه های پژوهشی می بایست برای پژوهش خود مهلتی را معین کنند و آن را به زیرگروه اعلام نمایند.

6. مسئول زیرگروه با توافق با پژوهشگر جلساتی را با فرصتهای مناسب تشکیل می دهد که پژوهشگر سیر مطالعاتی و اجرایی را برای اعضا شرح دهد.

7.پژوهشگر شخصا نیز می توانند درخواست تشکیل این جلسات را ارائه دهد.

8.پژوهش ها می تواند به صورت فردی باشد یا به صورت گروهی.

9.پژوهش در وبلاگ انجمن یا نشریات وابسته به آن منتشر خواهد شد.

 اصلاحیه در تاریخ یک شهریور ماه 1388 در جلسه ی هیئت موسس انجمن دادنامه تصویب شد.

اصلاحیه ی شماره ی 3

1.انجمن با تمامی مواد آیین نامه ی انجمن های علمی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موافقت می نماید و آن مواد را اجرا خواهد نمود.

2.در صورت نقص اساسنامه یا عدم ذکر مواردی در آن،بر طبق آیین نامه ی انجمن های علمی مصوب وزارت علوم عمل خواهد شد.

 اصلاحیه در تاریخ چهارم مهر ماه 1388 در جلسه ی هیئت موسس انجمن دادنامه تصویب شد.

۸۸/۰۱/۲۲ساعت ۸ قبل از ظهر توسط مصطفی مسجدی آرانی
تگ ها: دادنامه